Stadgar

STADGAR för FÅRDALA EGNAHEMSFÖRENING,                                                           antagna vid sammanträden i Fårdala den 7 april 1975 och 27 oktober 1975.

1. Fårdala Egnahemsförening är en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare eller innehavare av villafastighet, radhus, annat eget hem, fritidshus eller tomt, där sådan bostad kan uppföras. Till föreningen får även anslutas andra för föreningens verksamhet intresserade.

2. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare eller innehavare av i 1. nämnda fastigheter samt att bevaka utvecklings inom föreningens verksamhetsområde.

3. Föreningens verksamhetsområde är att följa utvecklingen i bostadsområdet och företräda medlemmarnas intressen i skilda frågor.

4. Föreningens angelägenheter handhas av styrelse, bestående av minst 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande väljs särskilt för en tid av ett år, medan övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år, dock att första gången val sker skall halva antalet väljas för en tid av ett år. Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör.

Vid första valet eller vid ökning av antalet ledamöter skall mandattiden för de valda anges. Suppleanter väljes för en tid av ett år. Avgående ledamöter kan omväljas. Årsmötet kan för speciella uppgifter bilda sektioner.

5. Styrelsen beslutar i frågor om antagning av medlemmar. Styrelsen får utesluta medlem, som icke inom föreskriven tid erlägger stadgad årsavgift eller som eljest motverkar föreningens eller förbundets intressen. Avgiften skall erläggas före april månads utgång.

6. Föreningens sammanträden är årsmöte och extra sammanträde. Föreningen sammanträder till årsmöte före april månads utgång på av styrelsen angiven tid och plats. Styrelsen äger sammankalla extra sammanträde med föreningen på tid och plats, som av styrelsen bestämmes. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig att utlysa, när det för viss angiven fråga påfördas av minst en femtedel av föreningens medlemmar. Vid extra sammanträde får beslut ej fattas i andra frågor äv vad som angivits i kallelsen.

7. Kallelse till årsmöte skall tillsammans med den för sammanträdet föreslagna dagordningen meddelas samtliga medlemmar minst fjorton dagar i förväg. Kallelse till extra sammanträde skall tillsammans med den föreslagna dagordningen meddelas minst åtta dagar före sammanträdet.

8. Vid föreningens sammanträden äger varje deltagare en röst. Röstning genom fullmakt får ske, varvid medlem dock ej äger rösträtt för mer än en fullmakt.

9. All omröstning vid föreningens sammanträden verkställes öppet, därest ej sammanträdet för visst fall beslutar, att omröstningen skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock icke vid val, där lotten skiljer.

10. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling.

Dagordning

1. Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.                                                   2. Fråga om sammanträdet är i laga ordning utlyst.                                                                      3. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser.                                                             4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                                                                           5. Beslut om arvoden.                                                                                                                           6. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.                                                7. Val av ordförande i styrelsen.                                                                                                         8. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.                                                                            9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.                                                                        10. Val av ledamöter för specialsektioner.                                                                                       11. Val av ombud till förbundskongress.                                                                                          12. Fastställande av årsavgiftens storlek.                                                                                          13. Ärenden, vilka av styrelsen förelagts årsmötet.                                                                      14. Ärenden, som väckts i enlighet med paragraf 12.                                                                    15. Övriga ärenden, som sammanträdet beslutar uppta till behandling.                                  16. Val av tre ledamöter till valberedningsnämnd.

11. Ärende, som medlem önskar få behandlat vid årsmöte, skall senast tio dagar i förväg anmälas till styrelsen.

12. Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter. Styrelsen skall för föreningens ändamål förvalta dess tillgångar samt meddela bemyndigande att täcka föreningens firma. Föreningens räkenskaper skall avslutas vid utgången av varje kalenderår. Årligen före den första mars skall styrelsen avge redovisning och berättelse över handhavandet av föreningens medel och sina åtgöranden i övrigt. Denna berättelse skall granskas av revisorerna, vilka har att före den första april samma år däröver avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

13. Styrelsen äger att i en arbetsordning meddela närmare bestämmelser för arbetets bedrivande.

14. Beslut om ändringar av dessa stadgar skall fattas vid två på varandra följande i laga ordning utlysta föreningsmöten med minst trefjärdedels majoritet.

15. Beslut om upplösning av föreningen får endast fattas vid årsmöte. För giltighet av sådant beslut erfordras, att detsamma fattas vid två näst efter varandra följande årsmöten med minst trefjärdedels majoritet.

16. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar i enlighet med vid årsmötet fattat beslut disponeras för ändamål, som kan anses gagna föreningens syfte.